Daar we de laatste tijd meer en meer geconfronteerd worden met het op de valreep het annuleren van afspraken, zien wij ons spijtig genoeg verplicht om volgende regels te hanteren:

 • U kunt kosteloos onze afspraak annuleren en dit tot 48 uur voor datum en uur van de ingeplante afspraak.
 • Wij rekenen echter 50,00€ excl. BTW aan indien u annuleert tot 24 uur voor bovenvermelde datum en uur.
 • Na 24 uur voor bovenvermelde datum kunnen we onmogelijk deze resterende tijd invullen en daarom rekenen we 95,00€/exclusief btw aan.

Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen per email op info@vrebosch.be.

Omdat we beseffen dat soms alles buiten uw wil om gebeurt, vragen we dat u ook de rede even doorgeeft zodat we een beslissing kunnen nemen over het wel of niet opvragen van de verschuldigde bedragen.

Advies op maat.

Wij hanteren volgende tarieven voor een advies:

 • Tuinbezoek inclusief visueel onderzoek en diagnose ter plaatse 55,00€/uur
 • Verplaatsingskosten : vertrek Boudewijnlaan 7 , 2243 Pulle heen en terug 35,00€/uur
 • Burowerk : opzoekingen, verwerken van de gegevens en zo meer 40,00€/uur
 • Hoogtemetingen en afstandsmetingen 60,00€/ uur
 • Dossieropening 75,00€

Indien noodzakelijk geven wij natuurlijk graag op voorhand onze prijzen voor:

 • Staalname bodem en water
 • Ph metingen, grondweerstandmetingen
 • Staalname schimmels en plantgoed
 • Staalname materialen.
 • andere


Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21%BTW en voor 3 maanden na verzendingsdatum geldig.

Deze opdracht behelst een inspanningsverbintenis

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Alle leveringen worden door onze klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen na factuurdatum

Alle facturen zijn betaalbaar te Pulle. Bij laattijdigheid en/of verzuim van betaling voor de vermelde vervaldatum, zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belopen van 12% op het factuurbedrag alsook een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 450, -, evenals alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inningskosten.

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen respectievelijk het vredegerecht kanton ZANDHOVEN bevoegd.

Na schriftelijke goedkeuring van onze voorgelegde prijzen via briefwisseling of per email wordt er met u kontact opgenomen voor verdere afspraken.

Luk