De ondertekening van onze opdrachtbevestiging voor ontwerpstudie houdt tevens in dat onze opdrachtgever kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden: ontwerpstudie en de toepasselijkheid ervan aanvaardt.

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en voor drie maanden na datum opmaak document geldig.

2A. Alle ontwerpen en schetsen blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de ontwerper Luk Vrebosch, Boudewijnlaan 7, 2243 Pulle - Zandhoven, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming geproduceerd en/of uitgevoerd worden, noch geheel noch gedeeltelijk. Alle ontwerpen, technische plannen, schetsen, realisaties, beeldmateriaal, niet limitatief in deze opsomming, mogen door Luk Vrebosch vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 3 maand na datum ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent.

Op geen enkele wijze echter mogen onze ontwerpen door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de ontwerper zijnde Luk Vrebosch en de opdrachtgever.

2B. Kopy's van tuinschetsen, niet op schaal wel in verhouding, die ter plaatse worden uitgetekend aan de hand van de voorgelegde bouwplannen en de waarnemingen, kunnen, mits betaling van 500,00€ excl btw aangekocht worden. Na betaling ontvangt u een kopy per email /post. Foto of gsm-opnames van schetsen wordt niet toegestaan.
Het origineel blijft steeds eigendom van de ontwerper Luk Vrebosch.

3. Luk Vrebosch verbindt zich ertoe elke opdracht confidentieel en met de nodige discretie te behandelen in overeenstemming met de deontologische regels.

Deze onderliggende overeenkomst is een inspanningsverbintenis.

4. Luk Vrebosch behoudt het recht om de inhoudelijke verandering van een ontwerp te weigeren wanneer deze indruist tegen goed vakmanschap, esthetica, de regels der kunst en zijn inzichten.

5. De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.

6. Betalingsmodaliteit:

Elk (onder)deel, dient bij uitvoer c.q. eerste voorlegging, contant betaald te worden.

De uitvoering van het volgende (onder)deel wordt slechts aangevat na volledige betaling van het vorige (onder)deel. Enkel en uitsluitend bij hoogdringendheid kan er worden afgeweken van deze huisregel.

7. Wijzigingen en aanpassingen:

Een voorontwerp kan slechts ten hoogste 2 maal volledig worden aangepast c.q. gewijzigd, met een maximum van 3 voorontwerpen.

Indien zich een vierde maal wijzigingen voordoen, worden deze als meerwerken aanzien en aldus danig aangerekend.

Wijzigingen in de opgestelde technische plannen, die details behelzen zonder afbreuk te doen aan de geest van het ontwerp, worden gratis 1x doorgevoerd en besproken.

Wijzigingen in de opgestelde technische plannen die inhoudelijk het ontwerp sterk beïnvloeden, worden aanzien als meerwerken en aldus danig aangerekend.

8. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te annuleren binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de onderliggende overeenkomst. Deze annulering dient te gebeuren middels een schrijven of per e-mail. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever niet meer de mogelijkheid om van de onderliggende overeenkomst af te zien. Wenst de opdrachtgever toch de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zal de opdrachtgever aan Luk Vrebosch een schadevergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. Hieraan wordt een vergoedingspercentage van 50 procent op de resterende bedragen toegevoegd. De heer Luk Vrebosch dient hierbij niet de werkelijk geleden verliezen of winstderving te bewijzen.

9. Opgegeven termijnen van ontwerpstudie zijn steeds bij benadering. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van contracten, noch schadevergoeding, noch weigering tot betaling van verschuldigde bedragen.

10. Opdrachten voor ontwerpstudie onderhevig aan hoogdringendheid, zijnde binnen een termijn van 6 weken voor opmeting en voorontwerp ( deel 1), technische plannen ( deel 2) en meetstaten en bestek ( deel 3) zullen automatisch vermeerderd worden met 250%.

11. Gevraagde meerwerken, in de vorm van het manueel opkleuren van een ontwerp en/of maquettes en/of 3D tekeningen, worden afzonderlijk gecalculeerd (prijzen op aanvraag) en aangerekend.

Bijzondere technische specificaties opgelegd voor bouwkundige constructies door de architect/stabiliteitsingenieur en/of derden zoals de installateur voor zwembaden, zwemvijvers zijn niet inbegrepen.

12. Bijkomende planafdrukken via PDF-File verstuurd, zijn steeds gratis.

Opgestelde plannen worden nooit met een bewerkbaar tekenprogramma - extensie verstuurd.

Bijkomende planafdrukken op A4 worden aangerekend aan 1,50€/stuk, geplastificeerd A4 en/of op watervast papier worden aangerekend aan 2,.50€ /stuk excl. BTW.

Bijkomende planafdrukken op A0, A1, A2 of A3, worden forfaitair verrekend à 100,00 € excl. BTW per ontwerpdossier of 20,00€/excl. BTW per plot cq. afdruk.

Bijkomende besprekingen, advisering en/ of onderzoeken, vertegenwoordiging bij derden, controle van offertes voor de aanleg worden verrekend aan 55,00 €/uur excl. BTW. Verplaatsingskosten heen en terug aan 35,00€/uur.

13. Voor begeleiding van de uitvoeringswerken uitgevoerd door de klant of door derden, kan U beroep doen op onze werfcontrole, dit tegen een vaste prijs (op aanvraag) of in regie.

Deze begeleiding wordt aangerekend aan een uurtarief à 55,00 € /uur excl. BTW. Verplaatsingskosten heen en terug worden verrekend aan 35,00€/uur excl. BTW.

14. Kapvergunningen, bodemtechnische verslagen, bouwaanvragen, plaatsing van wegsignalisatie e.d. die wettelijk nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken worden steeds door de opdrachtgever tijdig aangevraagd. Een kopie is steeds ter beschikking voor de aannemer en voor Luk Vrebosch tuinarchitect. Luk Vrebosch zal de opdrachtgever informeren over de noodzakelijke vergunningen.

15. Alle leveringen worden door onze klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen na factuurdatum.

16. Overmacht. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

17. Alle facturen zijn betaalbaar te Pulle- Zandhoven. Bij laattijdigheid en/of verzuim van betaling voor de vermelde vervaldatum, zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belopen van 12% op het factuurbedrag als ook een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 450,- evenals alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inningskosten.

18. Voor alle geschillen tussen de opdrachtgever en de heer Luk Vrebosch en die voortspruiten of enig verband houden met deze overeenkomst zijn de Rechtbanken van ANTWERPEN afd. Antwerpen uitsluitend bevoegd. Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch Recht.